Majetkový odbor

Adresa: Mariánské nám. 13
617 00 Brno - Komárov
Telefon: 545 427 528, mobil: 725 492 482
E-mail: lubor.vacek@brno-jih.cz
Vedoucí: Ing. Lubor Vacek
Pracovníci:

Popis činnosti:

Majetkový odbor zajišťuje správu svěřeného majetku a disponuje jím v rozsahu daném vyhláškou č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna v platném znění.

Uzavírá jménem statutárního města Brna nájemní smlouvy k pozemkům, umístěným reklamním štítům a zabezpečuje pronajímání nebytových prostor v obecních nebytových domech a objektech svěřených MČ Brno-jih. Vypovídá nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků. Zastupuje město v majetkoprávních záležitostech, týkajících se majetku města jim svěřeného před soudy, státním zastupitelstvím a jinými orgány.

Majetkový odbor v samostatné působnosti vede evidenci nemovitého majetku města Brna svěřeného MČ Brno-jih , zajišťuje jeho inventarizaci a spolupracuje při zpracování jeho evidence s příslušnými odbory MMB, příslušnými orgány státní správy, zajišťuje správu a údržbu svěřeného majetku města, realizuje dispozice s nemovitým majetkem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 20/2001. Po schválení v příslušných komisích /komise pro hospodaření se svěřeným majetkem, komise výstavby a životního prostředí/ a Radě MČ Brno-jih realizuje danou dispozici s tímto majetkem např. uzavírá příslušné smlouvy a provádí další úkony v rozsahu daném Statutem města Brna a zvláštními předpisy tj. vystavuje předpisy plateb, ve spolupráci s finančním odborem ÚMČ sleduje splatnost, urguje opožděné a dlužné platby, uzavírá dohody a splátkách dlužného nájemného, chystá podklady pro soudní vymáhání dlužného nájemného, nebo pro neoprávněné obohacení z užívání cizí věci. Zpracovává ve spolupráci s právním zástupcem návrhy nájemních, kupních smluv a provádí kontrolu plnění uzavřených smluv.

Má-li fyzická či právnická osoba zájem o dispozici s nemovitým majetkem města Brna, předloží stanovenou, nebo vlastní písemnou žádost. Informace k podání žádosti lze získat na těchto internetových stránkách, nebo osobně v úřední dny v kanceláři Majetkového odboru MČ Brno-jih, dveře č. 223 a 224. Zde je vedena evidence žádostí a připravovaných záměrů MČ Brno-jih. Po projednání požadované dispozice v kolektivních orgánech je každý žadatel písemně informován. Majetkový odbor zabezpečuje projednání žádostí města Brna v orgánech samosprávy MČ Brno-jih a postupuje je Majetkovému odboru města Brna (MMB) k projednání v orgánech samosprávy statutárního města Brna.

Majetkový odbor dále navrhuje statutárnímu městu Brnu svěření majetku městské části, zabezpečuje zveřejnění záměru dle zvláštních předpisů, účastní se provádění a vyhodnocení výběrových řízení u svěřeného majetku a navrhuje podmínky pro tato řízení.

Právní předpisy:

890/2012 Sb. Občanský zákoník
229/1991 Sb. Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě
256/2013 Sb. O katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění
128/2000 Sb. Zákon o obcích, v platném znění
Vyhláška č. 20/2001

Obecně závazná vyhláška města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů,

  Platný výměr MF ČR pro daný kalendářní rok

Důležité odkazy:

PopisSoubor
Cenová mapa města Brna přejít (-> gis.brno.cz)

Postupy při vyřizování žádostí a návrhů:

PopisSoubor
Žádost o pronájem pozemku
stáhnout (17 kB)
Žádost o stanovisko k prodeji nemovitosti
stáhnout (17 kB)
Žádost o ukončení nájmu, pachtu, výpůjčky .pdf (362 kB) .doc (44 kB)
 Žádost - Návrh na dispozici s majetkem svěřeným MČ .pdf (700 kB) .doc (50 kB)