Oddělení přestupkové (nadřazená složka - úsek tajemníka)

Adresa: Mariánské nám. 13
617 00 Brno - Komárov
Telefon: 545 427 547
mobil: 724 543 890
FAX: 545 234 538
E-mail: miroslav.jindra@brno-jih.cz
Vedoucí: Ing. Miroslav Jindra
Pracovníci:
 • Ester Slámová
 • Mgr. František Šťastný

Popis činnosti:

V přenesené působnosti rozhoduje v I. stupni správního řízení o přestupcích podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů v souladu se Statutem města Brna a organizačním řádem MČ Brno – jih, dále zejména zabezpečuje spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, s orgány Policie ČR a Městské policie v rámci své působnosti v oblasti přestupkového řízení a vede příslušnou evidenci přestupků a poskytuje výpisy oprávněným subjektům a oprávněným orgánům státní správy.

 

Ing. Miroslav Jindra, vedoucí, tel.: 545 427 547, mobil: 724 543 890, fax: 545 234 538,  e-mail: miroslav.jindra@brno-jih.cz

 • zajišťuje přestupkovou agendu na  I. stupni správního řízení o přestupcích podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává a koordinuje řešení přestupkové agendy pro MČ Brno-jih, Chrlice, Slatinu a Tuřany
 • vede přestupkovou komisi

 

Mgr. František Šťastný, tel.: 545 427 575,  e-mail: frantisek.stastny@brno-jih.cz

 • připravuje podklady k řešení přestupkové agendy
 • samostatně řeší svěřené případy jako předseda přestupkové komise
 • vede přestupkovou agendu a při tom spolupracuje s MP,PČR,soudy a ostatními MČ včetně MMB

 

Ester Slámová, tel.: 545 427 574,  e-mail: ester.slamova@brno-jih.cz

 • připravuje podklady k řešení přestupkové agendy
 • vede registr přestupců
 • vede administrativní náležitosti přestupkové agendy
 • spolupracuje s MP,PČR,soudy a ostatními MČ  

 

Právní předpisy

200/1990 Sb., přestupkový zákon
500/2004 Sb., správní řád
40/2009 Sb., Trestní zákoník
89/2012 Sb., Občanský zákoník
Vyhláška MV 231/1966 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích,
Vyhlášky a nařízení Statutárního města Brna