Stavební úřad

Adresa: Mariánské nám. 13
617 00 Brno - Komárov
Telefon: 545 427 526, mobil: 778 439 483
E-mail: hana.burianova@brno-jih.cz
Vedoucí: Ing. Hana Burianová
Pracovníci:

Popis činnosti: 

Vykonává pravomoc obecného stavebního úřadu I.stupně na území MČ Brno – jih. Stavební úřad má široké spektrum kompetencí, především:

  • rozhoduje o umístění staveb
  • rozhoduje o povolení a užívání staveb, kromě těch, které jsou v působnosti speciálních stavebních úřadů
  • povoluje změny v užívání staveb
  • povoluje reklamní zařízení
  • rozhoduje o odstranění staveb
  • provádí kontrolní prohlídky rozestavěných staveb a státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
  • vede sankční řízení (delikty a přestupky) o porušení stavebnímu řádu

V souladu se Statutem města Brna, vykonává stavební úřad působnost speciálního stavebního úřadu 1.stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikací a dále vykonává působnost vodohospodářského orgánu, která přísluší obecním úřadům.

 Právní předpisy:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon)
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření
Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Postupy při vyřizování žádostí a návrhů:

PopisSoubor
Aktuální vzory žádostí a vyhlášky najdete na mmr.cz ->
   
Žádost o povolení částečné, nebo úplné uzavírky stáhnout (42 kB)
Žádost o vyhrazené parkovací stání stáhnout (39 kB)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - reklama stáhnout (56 kB)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - stánek stáhnout (41 kB)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - umístění inž. sítí stáhnout (46 kB)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - zábor, výkop stáhnout (43 kB)