Odbor životní prostředí

Adresa: Mariánské nám. 13
617 00 Brno - Komárov
Telefon: 545 427 522
Mobil: 778 439 482
E-mail: lukas.rusler@brno-jih.cz
Vedoucí: Ing. Lukáš Rusler
Pracovníci:

Popis činnosti:

 • Ing. Lukáš Rusler, tel.: 545 427 522, e-mail: lukas.rusler@brno-jih.cz 
 •  

 • Jana Jašíčková, tel.: 545 427 546, e-mail: jana.jasickova@brno-jih.cz – černé skládky, sběrná střediska odpadu, kácení dřevin, údržba čistoty v MČ Brno-jih , legalizace a vidimace
 •  

 • Nikola Rozmahelová DiS., tel.: 545 427 532, e-mail: nikola.rozmahelova@brno-jih.cz – místní poplatky, výherní hrací přístroje, evidence zemědělských podnikatelů, veřejné sbírky, rybářské lístky, ověřování listin a podpisů
  • zajišťuje agendu místních poplatků: ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupné, poplatek z ubytovací kapacity
  • vydává rybářské lístky
  • vede evidenci zemědělských podnikatelů
  • povoluje provozování výherních hracích přístrojů
  • zajišťuje pečetění a výběr veřejných sbírek
  • zajišťuje agendu ověřování listin a podpisů

   

 • Alena Kubová, tel.: 545 427 531, mobil: 778 439 485, e-mail: alena.kubova@brno-jih.cz - technický pracovník, bloková čištění, odtahy vozidel, opravy a udržování komunikací a chodníků, zimní údržba
 •  

  V samostatné působnosti

  • zřizovatel příspěvkovkové organizace Koupaliště Brno-jih
  • vytváří a realizuje koncepci péče o životní prostředí v MČ v návaznosti na koncepci města
  • zajišťuje správu a údržbu ploch veřejné zeleně a omezeně přístupné zeleně a volných neudržovaných ploch na území MČ Brno – jih mimo uliční stromořadí
  • zabezpečuje rozvoj a rekonstrukci zeleně
  • zajišťuje správu a údržbu odpadkových košů
  • provozuje výběhy pro psy na území MČ Brno-jih
  • zajišťuje údržbu a asanaci dřevin v plochách ve správě MČ a výsadby dřevin
  • zajišťuje zimní a letní údržbu chodníků
  • spolupracuje s ostatními správci zeleně v MČ Brno – jih
  • zajišťuje dohled nad prováděním údržby ploch zeleně všech vlastníků na území MČ
  • vydává závazná stanoviska k investičním a ostatním záměrům místního významu
  • zajišťuje deratizaci ve svém územním obvodu u nemovitostí v majetku města a na veřejných prostranstvích
  • vyjadřuje se ke koncepci odpadového hospodářství města Brna a k místům k odkládání odpadů
  • organizuje „Sběrové dny“ v MČ Brno - jih
  • zajišťuje mapování a odstraňování nelegálních skládek odpadů
  • prověřuje a vyřizuje stížnosti na úseku ŽP
  • odpovídá za čerpání rozpočtu, vystavuje objednávky a platební poukazy
  • přijímá hlášení o pálení suchého rostlinného materiálu na území MČ Brno-jih
  • opravy a udržování komunikací a chodníků
  • zajišťuje bloková čištění

  V přenesené působnosti

  • povoluje vstupy do ploch zeleně ve správě MČ vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, ukládá povinnost provedení náhradní výsadby náležitosti žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
  • vede přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadby
  • kontroluje využívání zavedeného systému pro nakládání s komunálním odpadem a kontroluje, zda se fyzická osoba zbavuje odpadu v souladu se zákonem, kontroluje, zda právnické osoby mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem
  • přijímá oznámení o trvalých stanovištích včelstev

  Právní předpisy:

  114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny
  Prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb.
  185/2001 Sb. O odpadech a prováděcí vyhlášky
  128/2000 Sb. Zákon o obcích, v platném znění
  500/2004 Sb. Správní řád
  201/2012 Sb. O ochraně ovzduší
  246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání
  Vyhláška č. 15/2007 o ochraně zeleně ve městě Brně
  Vyhláška č. 4/2010 statut města Brna
  Vyhláška č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství 
  Vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
  Vyhláška č. 222/2014 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
  634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
  280/2009 Sb. Daňový řád
  202/1990 Sb. Zákon o leteriích a jiných podobných hrách
  149/1998 Sb. Novela zákona o loteriích
  565/1990 Sb. O místních poplatcích
  vyhláška č. 13/2015 o místních poplatcích
  Vyhláška č. 4/2003 – statut města Brna
  Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

  Postupy při vyřizování žádostí a návrhů:

  PopisSoubor
  Sběrná střediska odpadů na území MČ Brno-jih stáhnout (22 kB)
  Seznam kontejnerových stání na tříděný odpad stáhnout (24 kB)
  Povolení ke vstupu do ploch veřejné zeleně stáhnout (301 kB)
  Pálení suchého rostlinného materiálu stáhnout (22 kB)
  Hlášení trvalého stanoviště včelstev stáhnout (10 kB)
  Náležitosti žádosti o povolení kácení mimolesních dřevin stáhnout (29 kB)
  Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les stáhnout (28 kB)
  Přihláška k registraci poplatníka místního poplatku z ubytovací kapacity,a za lázeňský a rekreační pobyt stáhnout (30 kB)
  Oznámení změn do EZP stáhnout (52 kB)
  Poplatkové hlášení za lázeňský rekreační pobyt stáhnout (9 kB)
  Poplatkové hlášení za ubytování stáhnout (9 kB)
  Přihláška poplatek stánkový prodej stáhnout (10 kB)
  Přihláška poplatek za užívání veřejného prostranství stáhnout (9 kB)
  Přiznání k místnímu poplatku za psa stáhnout (7 kB)
  EZP oznámení změn a doplnění stáhnout (78 kB)
  Žádost o zápis do EZP fyzická osoba stáhnout (183 kB)
  Žádost o zápis do EZP právnická osoba stáhnout (246 kB)