Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti úřadu městské části v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

Úřad městské části Brno-jih, Mariánské nám č. 152/13, 617 00 Brno

 

Počet písemných žádostí o informace podaných - celkem: 15
z toho

analogová forma (např. Česká pošta, osobní podání – podatelna, atd.)

3

digitální forma (např. e-mailem, e-Podatelna, datová schránka, atd.)

12
Z celkové množství podaných písemných žádostí o informace – vyřízeno jaký způsobem: 15
  odkazem na zveřejněnou informaci 0
  poskytnutím informace 15
  rozhodnutím o odmítnutí  žádosti 0
  odložením žádosti 0
 

dosud v řízení (žádost podána v roce 2016)

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace - celkem:

0

Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace - celkem:

0
z toho

dosud v řízení

0

Počet podaných stížností podle § 16a - celkem:
(důvody jejich podání a způsob vyřízení jsou uvedeny v příloze k výroční zprávě)

0

Přílohy k výroční zprávě (v případě, že jsou k dispozici):

  • kopie rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí  o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace;
  • přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně nákladů na vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení;
  • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence;
  • počet stížností podaných podle §16a - důvody jejich podání a způsob vyřízení